Thời Khóa Biểu:

Thứ Bảy

09:00-11:00 giờ sáng

Tụng Kinh và Niệm Phật @ tại Chánh Điện

Chủ Nhật

10:00-11:00 giờ sáng

Lễ của GĐPT @ Chánh Điện

 

10:30-11:30 giờ sáng

Cúng Vong cho Đám @Lạc Nghĩa Đường

GĐPT - Việt Ngữ

12:00-01:00 giờ trưa

Lễ của CĐPT @ Chánh Điện

GĐPT ăn trưa

01:00-02:00 giờ chiều

CĐPT Thọ Trai @ Nhà Sinh Hoạt

GĐPT sinh hoạt

02:00-03:30 giờ chiều

Ủy Ban Họp hoặc sinh hoạt

GĐPT sinh hoạt

Hàng Ngày

04:00 giờ chiều

Cúng Vong @ Lạc Nghĩa Đường

Hàng Tháng

12:00-01:00 giờ trưa

KLĐCHT - Lễ Sám Hối cách mỗi hai tuần(Trừ khi trùng

 Cách mỗi Chủ Nhật

vào Đại Lễ hoặc có quý Chư Tăng ở xa về Thuyết Pháp)