QUÁN-ÂM LINH-VIỆN

] Quỹ Bảo Quản

  1. Thông BáoPhiếu Thỉnh Tượng Quán Thế Âm 3-Chiều (3-D) đã được gửi đi tới toàn thể CĐPT
  2. Hai trăm (200) Tượng đầu tiên đã được hoàn tất và đang được chuyển sang đây qua đường thủy 
  3. Đã nhận được một số Phiếu Thỉnh Tượng từ Quý Phật Tử

] GIÚP NGƯỜI BẰNG CHẤT LIỆU SINH ĐỘNG QUÁN-ÂM  tâm tình cûA SÜ ÔNG TRí HIŠN: H¶I NG¶ PHÁP QUANG ÇINH H®I 2007

] TÂM THƯ LUÂN LƯU: KIẾN-THIẾT QÂLV PHÁP-QUANG cûA SÜ ÔNG TRí HIŠN

Tâm nguyn ca C Ân-Sư:  ”mong sao trong tương lai Quán-Âm-Linh-Vin là ”cánh ca ph biến”, dành cho tt c mi ngưi qua cánh ca đó đ vào CON ĐƯNG CHÍNH ĐO.  Vưt qua mi th thách khó khăn, sau mt năm đy sóng gió, b li nhng nui tiếc, nh thương vơi đy, Quán-Âm-Linh-Vin sng sng dưi nng mưa, và sn sàng m “cánh ca ph biến” cùng ngày L Tiu Tưng ca Sư Ông.

]  Hình ảnh diễn tiến việc xây cất, mời bấm vào hình dưới đây để xem hình: