Nhất niệm sân tâm khởi, Bách vạn chướng môn khai”                                       dịch là: “Một niệm lòng sân nổi lên, thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra”

“Nhất sân chi hóa, Năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn”                          nghĩa là: “Một đốm lửa sân, có thể đố hết muôn mẫu rừng công đức”

  Hoa Sa-La Lời Cuối Cùng Phật Dạy

Lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm:             (HT Thích Thiện Hoa,8 Quyển Sách Quý)