Tâm Thư Luân Lưu của Sư Ông

  • Quý vị Phụ Huynh của đoàn sinh GĐPT có thể liên lạc với Ban Liên Đoàn qua email gdpt@chuaphapquang.org

  • Lớp Việt Ngữ (dành riêng cho đoàn sinh GĐPT) xin liên lạc với Ban Liên Đoàn để ghi danh vào Tháng 3 & Tháng 9:
    • Học phí cho mỗi em là $50 nếu gia nhập GĐPT từ đầu Niên Khóa (Tháng 9) và $25 nếu gia nhập GĐPT vào Tháng 3.
    • Đồng phục và huy hiệu xin liên lạc với chị HTr. Nguyên Hồng Nguyễn Thị Ngọc-Huệ. 

 Hình Ảnh Thầy với GĐPT và Tang Lễ: http://www.megaupload.com/?d=CRKPJE6X