Xin nhấn vào Trang Nhắn Tin hoặc xin gửi email tới: info@chuaphapquang.org

Xin liên :lạc trực tiếp với Ban Điều Hành, các Ủy Ban hoặc GĐPT qua các email sau

  


Ban Điều Hành (Board of Directors)bdh@chuaphapquang.org
Ủy Ban (Committees): 
1)Âm Thanh & Ánh Sáng (Sound & Lighting)bat@chuaphapquang.org
2)Bảo Trì (Conservation/Maintenance)bbt@chuaphapquang.org
3)Bô Lão Cố Vấn (Advisory)bcv@chuaphapquang.org
4)Kiến Thiết (Construction)bkt@chuaphapquang.org
5)Nghi Lễ (Protocol)bnl@chuaphapquang.org
6)Tao Soạn (Food Management)bts@chuaphapquang.org
7)Thông Tin (Information)btt@chuaphapquang.org
8)Xã Hội & Từ Thiện (Social Services & Charities)bxh@chuaphapquang.org
9)Tu Học & Tu Thư (Buddhist Education)bth@chuaphapquang.org
 
Gia-Đình Phật Tử Pháp-Quanggdpt@chuaphapquang.org
Ban Biên Tập Đặc San Kỷ Niệm Sư Ôngbanbientap@chuaphapquang.org